Keller & Kalmbach GmbH
Language

Všeobecné predajné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti Keller & Kalmbach GmbH, Unterschleissheim

I. Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy
1) Dodávky a služby spoločnosti Keller & Kalmbach GmbH sú vykonávané výlučne v súlade s týmito všeobecnými podmienkami. Na odlišné podmienky objednávateľa alebo podmienky objednávateľa, ktoré sa odchyľujú od týchto všeobecných podmienok, sa nebude prihliadať, pokiaľ sme ich uplatnenie výslovne písomne neschválili. V prípade písomného schválenia všeobecných obchodných podmienok odberateľa, tieto platia iba pre tie časti podmienok, ktoré nie sú v rozpore s našimi  všeobecnými predajnými, dodacími a platobnými podmienkami, pričom musí byť v jednotlivom prípade dohodnutá výslovne odchylná úprava. Podmienky, ktoré sú uvedené ďalej v tomto texte, platia aj v prípade, že dodávku objednávateľa vykonáme bez výhrad, dobre poznajúc odlišné podmienky objednávateľa alebo podmienky, ktoré sa odchyľujú od našich podmienok. Uvedené platí aj pre všetky budúce obchodné transakcie uskutočnené s objednávateľom.     
2) Tieto všeobecné podmienky neplatia pre konečných spotrebiteľov.
3) Faxový prenos alebo diaľkový prenos dát spĺňa požiadavku písomnej formy v zmysle týchto všeobecných podmienok.

II. Ponuka a uzatvorenie zmluvy
1) Naše ponuky nemajú záväzný charakter, pokiaľ výslovne neprehlásime, že sú záväzné.
2) Objednávky, ktoré sú v súlade s článkom 145 [nemeckého] Občianskeho zákonníka, budú prijaté v lehote štyroch týždňov, pokiaľ nie je v jednotlivom prípade dohodnutá dlhšia lehota.
3) Kúpna zmluva nadobúda účinnosť iba na základe nášho písomného potvrdenia objednávky, najneskôr však s dodávkou tovaru. V prípade pochybností je pre druh a rozsah objednávky rozhodujúce naše potvrdenie objednávky.
4) Objednávky, ktoré sú nám zaslané elektronickými prostriedkami, sa považujú za doručené až po tom, čo ich stiahneme a otvoríme.  V prípade elektronicky zasielaných objednávok (teleservis alebo media servis) objednávateľ zasiela spolu so správami a informáciami aj potvrdenie o prijatí jeho objednávky v súlade s článkom 241 zákona uvádzajúceho [nemecký] Občiansky zákonník (EBGB).

III. Ceny
1) Pokiaľ sa v ponuke neuvádza inak, budú všetky ceny spoločnosti Keller & Kalmbach čisté ceny zo skladu, ku ktorým sa pripočíta platná daň z pridanej hodnoty, ako aj náklady na balenie, poistenie a prepravu tovaru.   
2) Minimálna hodnota objednávky je 25 EUR. V prípade, ak objednávka nedosahuje túto hodnotu, sme oprávnení fakturovať minimálnu hodnotu objednávky.
3) Za každú objednávku budeme účtovať paušálny podiel na prepravných nákladoch vo výške 7,50 EUR.
4) Ak medzi uzatvorením zmluvy a dohodnutým dodacím termínom uplynulo viac ako šesť týždňov, spoločnosť Keller & Kalmbach je oprávnená ceny primerane zvýšiť z dôvodu nárastu výšky miezd, materiálových nákladov alebo obchodovateľných cien, aby zohľadnila tieto nárasty.
5) Ak tovar prevezmeme späť bez právneho záväzku a na základe čestného konania, máme nárok na poplatok za opätovné skladovanie vo výške 15% z hodnoty tovaru, avšak minimálne vo výške 15 EUR.

IV. Platobné podmienky
1) Naše faktúry sú splatné po fakturácii, avšak najneskôr v lehote 14 dní po dodaní tovaru. V prípade, že sa nedohodlo inak alebo sú na našej faktúre odlišné údaje, faktúra je splatná do 14 dní po jej splatnosti.
2) Pre okamih platby je rozhodujúci zápis v prospech účtu spoločnosti Keller & Kalmbach.
3) Ak sa dozvieme o skutočnostiach, ktoré trvalo spochybňujú bonitu zákazníka, a to najmä prerušenie platieb zákazníkom alebo neprijatie predloženého šeku alebo ak sú jednotlivé pohľadávky po lehote splatnosti, sme oprávnení stanoviť termín splatnosti pre všetky pohľadávky plynúce z obchodného vzťahu bez ohľadu na dohodnuté tolerančné obdobie, a to aj v prípade, ak sme mali akceptovať šeky. V takom prípade sme navyše oprávnený požadovať platbu vopred v rozpore s platobnými podmienkami. V prípade, ak spoločnosť Keller & Kalmbach začne konanie vo veci vymáhania pohľadávok voči objednávateľovi, všetky nezaplatené faktúry sa stávajú splatné okamžite bez ohľadu na ich platobné podmienky.
4) Objednávateľ má právo na zápočet pohľadávok iba v prípade, že sme jeho protipohľadávky uznali alebo bola ich platnosť potvrdená alebo sú nesporné. Okrem toho je objednávateľ oprávnený uplatniť si zádržné právo iba v prípade, ak sú jeho protipohľadávky na základe toho istého právneho vzťahu.
5) Spoločnosť Keller & Kalmbach má právo postúpiť svoje pohľadávky voči odberateľovi na účely faktoringu aj bez súhlasu odberateľa.     

V. Výhrada vlastníctva         
1) Do momentu plnej úhrady všetkých pohľadávok vyplývajúcich z obchodného vzťahu medzi nami a objednávateľom zostáva dodaný tovar našim vlastníctvom.
2) Objednávateľ je oprávnený vyhradený tovar v našom vlastníctve predať bežnou obchodnou transakciou. Objednávateľ postúpi všetky pohľadávky z predaja vyhradeného tovaru na nás, a to bez ohľadu na to, či bol predaný tovar spojený alebo zmiešaný s iným materiálom. V prípade vyhradeného tovaru spojeného alebo zmiešaného s iným materiálom objednávateľ na nás postúpi pohľadávky do výšky fakturovanej sumy za dotknutý tovar.
3) Napriek postúpeniu pohľadávok môže objednávateľ vymáhať svoje pohľadávky voči odberateľovi. Naše právo vymáhať pohľadávky od odberateľa je platné iba v prípade, ak si objednávateľ neplní svoje platobné záväzky, ak bolo začaté konanie o platobnej neschopnosti, ak dôjde k protestovaniu šeku alebo zmenky alebo k zabaveniu majetku. Následne budú prijaté dlžné čiastky bezodkladne poukázané na osobitný účet. V takom prípade je objednávateľ povinný poskytnúť spoločnosti Keller & Kalmbach všetky informácie potrebné na inkasovanie pohľadávok, odovzdať príslušné dokumenty a informovať dlžníka o postúpení pohľadávok. Navyše v takom prípade zákazník stráca právo ďalej predať alebo spracovať tovar a vymáhať dlžné čiastky.       
4) Spracovaním tovaru, ktorý dodala alebo vlastní tretia strana, odberateľ nezískava úplné ani čiastočné vlastnícke právo k vyrobenej veci. V prípade spracovania vyhradeného tovaru alebo jeho zmiešania alebo spájania s inými materiálmi nadobúdame spoluvlastnícky podiel na novo vytvorenej veci, a to pomerne podľa fakturovanej hodnoty nášho vyhradeného tovaru bez toho, aby nám vznikla akákoľvek povinnosť. Objednávateľ bude výrobok, na ktorom má spoločnosť Keller & Kalmbach spoluvlastnícky podiel, skladovať pre spoločnosť Keller & Kalmbach bezplatne. V prípade, ak výhrada vlastníctva z akéhokoľvek dôvodu vyprší, predávajúci a odberateľ sa dohodli, že so spracovaním tovaru prechádza vlastníctvo tovaru na predávajúceho, ktorý tento prevod vlastníctva prijíma.        
5) Objednávateľ nie je oprávnený vyhradený tovar dať do zálohy ani k nemu zriadiť záložné právo. V prípade zabavenia majetku alebo exekúcie je objednávateľ povinný bezodkladne o tom informovať spoločnosť Keller & Kalmbach a poskytnúť všetky dostupné informácie a dokumenty, aby si spoločnosť Keller & Kalmbach mohla uplatniť svoje práva. Záložní veritelia, vyšetrovatelia, konkurzní správcovia alebo iné tretie osoby budú informované o vlastníckych právach spoločnosti Keller & Kalmbach.   
6) Ak si objednávateľ plní svoje platobné záväzky vystavovaním šekov alebo zmeniek, naša výhrada vlastníctva bude pokračovať, dokiaľ už nebudeme ďalej prístupný na základe týchto platobných prostriedkov.
7) Ak objednávateľ poruší naše vlastnícke práva uvedené v tomto článku, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť bez stanovenia termínu a požadovať vydanie tovaru. Na uplatnenie si výhrady vlastníctva nie je potrebné odstúpenie od zmluvy. Uplatnenie našich vlastníckych práv bez odstúpenia od zmluvy sa nepovažuje za riadne uplatnenie vlastníckych práv.
8) V prípade postúpenia našich pohľadávok faktoringovej spoločnosti budú všetky nám prináležiace práva z týchto pohľadávok, a to najmä zabezpečené a vyhradené vlastníctvo všetkých variantov, postúpené na uvedenú faktoringovú spoločnosť.       
9) Zaväzujeme sa, že na žiadosť objednávateľa vydáme nám prináležiace zábezpeky, pokiaľ hodnota týchto zábezpek prekračuje hodnotu zabezpečených pohľadávok o viac ako 20%.

VI. Dodávky, dodacia lehota, oneskorené dodanie
1) Dodržanie dodacích lehôt z našej strany si vyžaduje, aby objednávateľ poskytol všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky, aby boli objasnené všetky technické záležitosti a aby si objednávateľ splnil svoje zmluvné záväzky, a to najmä svoje platobné záväzky zo všetkých obchodov uskutočnených so spoločnosťou Keller & Kalmbach.
2) V prípade vyššej moci a prítomnosti iných nepredvídateľných a mimoriadnych okolností sa dodacia lehota primerane predĺži.    
3) Spoločnosť Keller & Kalmbach dodá objednávateľovi zmluvný tovar riadne a načas.
4) Spoločnosť Keller & Kalmbach môže vykonať aj čiastkovú dodávku tovaru pre objednávateľa. 
5) V prípade spotrebného tovaru si spoločnosť Keller & Kalmbach vyhradzuje právo na prebytkovú (dodá viac) alebo skrátenú dodávku (dodá menej) do výšky 10% z hodnoty účtovanej objednávateľovi.
6) Ak dôjde k oneskoreniu dodávky na podnet objednávateľa, spoločnosť Keller & Kalmbach bude tovar skladovať na riziko objednávateľa.   
7) Škodu, ktorý vznikla počas omeškania dodávky, je možné uplatňovať do výšky predvídateľnej škody bežne stanovenej v takýchto zmluvách. To neplatí, ak bola škoda spôsobená spoločnosťou Keller & Kalmbach úmyselne alebo hrubou nedbalosťou.

VII. Preprava, prechod nebezpečenstva
1) Preprava sa bude vykonávať na riziko objednávateľa; to platí aj v prípade, že bola dohodnutá dodávka bez poplatkov za prepravu alebo v prípade zaslania tovaru od výrobcu priamo zákazníkovi.
2) Sme oprávnení, nie však povinní, poistiť dodávaný tovar voči prepravným rizikám a účtovať objednávateľovi náklady na poistenie.
3) V prípade chýbajúcich osobitných prepravných dispozícií objednávateľa alebo iných dojednaní tovar odošleme najlepšou cestou podľa nášho uváženia. 
4) Nie sme povinní prevziať späť prepravné alebo iné obaly.

VIII. Záruka
1) Záručné práva objednávateľa predpokladajú okamžitú kontrolu a reklamáciu chybného tovaru. Vady tovaru je potrebné oznámiť písomne v lehote maximálne 10 dní. Zaslanie reklamácie v stanovenej lehote postačuje na dodržanie lehoty. 
2) Údaje vrátane výkresov, ilustrácií, technických údajov atď., ktoré sú obsiahnuté v našich prospektoch, cenníkoch, katalógoch a propagačných materiáloch ako aj v našich ponukách, sú nezáväzné a nezbavujú objednávateľa od povinnosti skontrolovať, či je tovar vhodný na určený účel. Vyššie uvedené údaje a dokumenty sa stanú súčasťou zmluvy iba v prípade, ak sme ich výslovne potvrdili ako záväzné.
3) Spoločnosť Keller & Kalmbach si vyhradzuje komerčne schválené odchýlky, pokiaľ ide o rozmery dodávaných predmetov, ktoré sú uvedené v objednávke objednávateľa, pokiaľ nie je prísne dodržanie rozmerov výslovne zabezpečené alebo dohodnuté.
4) Zákazník bude požadovať predpokladanú vhodnosť na použitie iba v prípade, ak bola výslovne dohodnutá.        
5) Spoločnosť Keller & Kalmbach chce týmito všeobecnými podmienkami výslovne poukázať na skutočnosť, že aj pri dodržaní všetkej náležitej starostlivosti pri transakcii nie je možné vylúčiť problém krehkého lomu spôsobeného vodíkom (vodíkové krehnutie) v galvanicky potiahnutých predmetoch s pevnosťou v ťahu viac ako 1 000 N/mm2 (stupne ocele 10,9 a vyššie) a/alebo s jadrovou alebo povrchovou tvrdosťou nad 320 HV. Z tohto dôvodu sa na škodu, ktorá je spôsobená vodíkovým krehnutím, nevzťahuje záruka a ručenie spoločnosťou Keller & Kalmbach za predpokladu, že procesy prebehli v súlade s predpisom DIN EN ISO 4042 a spoločnosť Keller & Kalmbach nespôsobila vadu tovaru úmyselne alebo hrubou nedbalosťou a zákazník si môže uplatniť ujmu na zdraví alebo živote.
6) V prípade, že spoločnosť Keller & Kalmbach spôsobí vadu tovaru, odstránenie tejto vady bude mať prednosť pred výmenou tovaru podľa zváženia spoločnosti Keller & Kalmbach. V prípade odstránenia závady nie je spoločnosť Keller & Kalmbach povinná znášať náklady, ktoré vznikli alebo boli navýšené kvôli skutočnosti, že sa tovar nachádzal na inom mieste ako je miesto plnenia. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vady tovaru, objednávateľ je oprávnený znížiť príslušnú odplatu alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy nie je možné si uplatňovať náhradu škody namiesto servisu, pokiaľ škoda nebola spôsobená spoločnosťou Keller & Kalmbach úmyselne alebo hrubou nedbalosťou.
7) Nároky zo záruky sa vylučujú v prípade vád, za ktoré spoločnosť Keller & Kalmbach nezodpovedá.
8) Ak tovaru chýba sľúbená alebo garantovaná vlastnosť, spoločnosť Keller & Kalmbach zodpovedá za dodržanie platných právnych predpisov.       
9) Všetky práva vyplývajúce zo záruky sa premlčujú v lehote 12 mesiacov od prechodu nebezpečenstva škody na tovare, pokiaľ nejde o výrobky, ktoré boli použité na stavbu v súlade s ich zvyčajným účelom. Následným plnením z našej strany premlčacia lehota pre daný tovar nezačína plynúť odznova.
10) Ak v jednotlivom prípade neuznáme nároky objednávateľa plynúce zo záruky, musíme tak učiniť z objektívnych dôvodov.
Objednávateľovi nebudú poskytnuté žiadne záruky zo zákona. Týmto nie sú dotknuté záruky výrobcov.

IX. Zodpovednosť, premlčacia lehota   
1) Ak si objednávateľ môže uplatniť ujmu na živote alebo zdraví alebo ak spoločnosť Keller & Kalmbach spôsobila škodu úmyselne alebo hrubou nedbalosťou, vrátane úmyslu alebo hrubej nedbalosti zástupcov a sprostredkovateľov spoločnosti Keller & Kalmbach, spoločnosť Keller & Kalmbach zodpovedá za dodržanie platných právnych predpisov. V prípade hrubo nedbanlivej škody spôsobenej spoločnosťou Keller & Kalmbach bude rozsah odškodnenia obmedzený výškou predvídateľnej škody, ktorá sa bežne nachádza v takýchto zmluvách.
2) Ak spoločnosť Keller & Kalmbach zo svojej vlastnej viny poruší významnú zmluvnú povinnosť, jej zodpovednosť bude stanovená na základe platných právnych predpisov, avšak jej výška bude maximálne do výšky predvídateľnej škody, ktorá sa bežne nachádza v takýchto zmluvách.
3) Týmto nie je dotknutá zodpovednosť na základe [nemeckého] Zákona o zodpovednosti za výrobok.
4) Inak sa odškodnenie vylučuje bez ohľadu na akékoľvek právne dôvody. Spoločnosť Keller & Kalmbach najmä nezodpovedá za škodu, ktorá nevznikla na samotnom dodanom predmete. Zodpovednosť za škodu spôsobenú omeškaním sa stanovuje podľa čl. VI bod 7 týchto všeobecných podmienok,
5) V prípade, ak spoločnosť Keller & Kalmbach nezodpovedá za ujmu na živote alebo zdraví alebo za úmyselné alebo hrubo nedbanlivé porušenie zmluvných povinností, sa všetky nároky na odškodnenie voči nám premlčujú po uplynutí 12 mesiacov od zákonne stanoveného začiatku premlčacej lehoty. 

X. Náhradné diely
1) V prípade, ak sa zaviažeme zákazníkovi dodať náhradné diely po skončení sériovej dodávky v prípade kustomizovaných (upravených podľa potrieb zákazníka) osobitných dielov alebo takých dielov, ktoré už v čase objednávky nepatrili do nášho katalógového sortimentu, odmietneme pevnú maloobchodnú cenu, ktorú pre náhradné diely stanovil zákazník. Najmä nie sme povinní dodať náhradné diely pre sériové diely za ponukovú cenu po skončení sériovej dodávky. Vopred stanovené ceny náhradných dielov vždy vyžadujú samostatnú dohodu medzi nami a zákazníkom. 
2) Nie sme povinní dodať žiadnu časť náhradných dielov objednaných objednávateľom. Pri objednávaní náhradných dielov musí objednávateľ odobrať a zaplatiť za minimálne množstvo náhradných dielov, ktoré je stanovené na základe výrobných šarží našich subdodávateľov.
3) Pokiaľ sme sa v jednotlivom prípade výslovne nezaviazali, nie sme povinní zaviazať našich subdodávateľov, aby skladovali a dodávali diely po skončení sériovej dodávky.
4) Ak sa na základe výslovnej dohody zaviažeme udržiavať istú dobu zásoby náhradných dielov, tieto zásoby náhradných dielov budú niesť úroky vo výške 8% ročne nad základnú úrokovú sadzbu. Takto budú zahrnuté všetky náklady na skladovanie náhradných dielov. Tieto úroky za skladovanie je zákazník povinný uhradiť každoročne k 31. marcu nasledujúceho roka.
5) Po uplynutí štvrtiny (tri a pol štvrtiny po) obdobia skladovacej povinnosti je zákazník povinný odobrať a zaplatiť za časť zásob náhradných dielov, ktorá zodpovedá uplynutej dobe a ktoré ešte nebola odobratá.            
6) Po skončení povinnosti skladovať zásoby náhradných dielov je zákazník povinný odobrať a zaplatiť za všetky zásoby náhradných dielov. Zákazník môže prípadne požiadať o zošrotovanie tovaru spoločnosťou Keller & Kalmbach, pričom obdrží výnos zo zošrotovania po odpočítaní nákladov na zošrotovanie a neuhradených úrokov za skladovanie.  

XI. Používanie údajov a ochrana údajov
1) Sme oprávnení zhromažďovať, uchovávať, spracúvať a používať informácie a údaje o zákazníkoch a tieto poskytovať tretím osobám, a to najmä na účely vymáhania pohľadávok a na outsourcované riadenie dlhov.
2) Spoločnosť Keller & Kalmbach bude špecifické údaje o zákazníkoch používať vždy v súlade s platnou legislatívou na ochranu údajov.

XII. Miesto plnenia, miestna súdna príslušnosť, rozhodné právo  
1) Pokiaľ sa nedohodlo inak, miestom plnenia bude sídlo spoločnosti Keller & Kalmbach.
2) Miestom súdnej príslušnosti bude Mníchov, Nemecká spolková republika. Spoločnosť Keller & Kalmbach je však oprávnená žalovať zákazníka na ktoromkoľvek inom prípustnom mieste súdnej príslušnosti.
3) Rozhodným právom je právo Nemeckej spolkovej republiky s prihliadnutím na jednotný zákon OSN o medzinárodnej kúpe tovaru.
4) Ustanovenia Dohovoru OSN o postúpení pohľadávok v medzinárodnom obchode sa považujú za dohodnuté na čas, kedy nadobudnú účinnosť. 


Keller & Kalmbach
Siemensstrasse 19
85716 Unterschleissheim


Registračný súd obchodného registra v Mníchove č. 54200.

Stav k: 8/2020


 
    Druckansicht 

Keller & Kalmbach GmbH | Oderská 333/5 | CZ-196 00 Praha 9 | Tel.: +420 222 747 021 | info.cz@keller-kalmbach.com


Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies. Weitere Informationen.
 Ok